راهکارهای کاهش خستگی عاطفی در بین کارکنان سازمان های دولتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_284

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1401

Abstract:

هدف از انجام این مقاله راهکارهای کاهش خستگی عاطفی در بین کارکنان سازمان های دولتی می باشد که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش در آمده است. در ابتدا مفهوم خستگی عاطفی، عوامل بوجود آورنده خستگی عاطفی، مراحل خستگی عاطفی، نشانه های خستگی عاطفی، رابطه خستگی عاطفی و ویژگی های محیط های کاری، ویژگی های افرادی مستعد خستگی عاطفی، پیشایند خستگی عاطفی، مراحل خستگی عاطفی، نشانه های خستگی عاطفی، علل و عوامل خستگی عاطفی، اندازه گیری خستگی عاطفی کارکنان و راهکارهای مقابله با خستگی عاطفی مورد بحث قرار گرفت. خستگی عاطفی کاهش قدرت سازگاری کارکنان با عوامل فشارزا و نشانگانی مرکب از خستگی جسمی و عاطفی است. از جمله عواملی که می تواند باعث خستگی در کار و شغل کارکنان گردد استرس و اثرات آن در محیط کار است. استرس های شغلی بعنوان یکی از عمده ترین منابع استرس در زندگی بسیاری از کارکنان می تواند موجب بروز واکنش هایی خستگی عاطفی، عواقب و هزینه های بسیاری بر سازمان و کارکنان تحمیل می کند بنابراین، نقش خستگی عاطفی در بین کارکنان سازمان های دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، با توجه به مطالب ارائه شده، کاهش خستگی عاطفی می تواند نقش بسزایی در بین کارکنان سازمان های دولتی داشته باشد که در این مقاله به بررسی ابعاد آن پرداختیم.

Keywords:

راهکار خستگی عاطفی , کارکنان سازمان های دولتی.

Authors

نسترن ظفری

دانشجوی کارشناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

رضا فراشبندی

دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران