اندازه گیری و مدل سازی جذب آب توسط ریشه در خاک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 116

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF03_008

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

در سالهای اخیر حرکت آب در محیط ریشه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق الگوی مکانی و زمانی جذب آب توسط ریشه درخاک در محیط اطراف درخت سیب مورد مطالعه قرار گرفت. یکی از مهمترین بخشهای مدل جذب آب توسط ریشه تراکم طولی ریشه می باشد که با استفاده از نمونه برداری از خاک در یک چهارم محدوده توسعه ریشه اندازه گیری شد. مدل دو بعدی جذب آب توسط ریشه بر اساس تابع توزیع تراکم ریشه، تعرق پتانسیل و فاکتور تنش آب بسط داده شد با استفاده از اندازه گیریهای منظم توسط رطوبت سنج (TDR) میزان جذب آب توسط ریشه اندازه گیری و براساس حداقلسازی اختلاف بین مقادیر شبیه سازی شده و اندازه گیری شده پارامترهای مدل حذب آب ریشه بهینه گردید. نتایج نشان می دهد که بیشترین جذب درخت سیب در عمق ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر اتفاق می افتد . نتایج همبستگی خوبی را بین داده های اندازهگیری و شبیه سازی نشان داد و مشخص گردید که مدل حاصله کاربردی و انعطافپذیر می باشد.

Authors

علی آفتابی

منابع طبیعی گرایش مراتع و آبخیزداری دانشگاه