تحلیل رفتار رطوبتی و فیزیکی سوپرجاذب ها بر ظرفیت نگهداری آب درخاک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF03_009

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

در مناطق خشک و نیمه خشک تولید حداکثر محصولات گیاهی با مصرف حداقل آب از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. یکی از راه های استفاده بهتر و بیشتر از آب در بخش کشاورزی بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک و جلوگیری از نفوذ عمقی آن میباشد. استفاده از هیدروژلهای سوپر جاذب از روشهای جدیدی است که تحقیقات زیادی در مورد آن انجام گرفته است در راستای این تحقیقات در یک آزمایش گلخانهای اثر تیمارهای نوع خاک، درصد رطوبت و میزان جاذب سوپردر قالب طرح کامل تصادفی فاکتوریل با سه فاکتور نوع خاک ( سبک و سنگین درصد رطوبت ( ۴۰ ، ۶۰ و ۸۰٪ و میزانسوپر جاذب در پنج سطح (۰، ۱۰۰، ۴۰ و ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار ، روی ارتفاع و سطح برگ گیاه ذرت مورد . مطالعه بررسی قرار گرفتند اثر تیمار نوع خاک درصد رطوبت و میزان سوپر جاذب بر ارتفاع گیاه و آماس برگ نسبت به شاهد تفاوت معنی دار نشان داد بهترین نتایج صفات رویشی گیاه از میزان مصرف ۴۰۰ کیلو سوپر جاذب در خاک سبک با ۶۰ درصد رطوبت بدست آمد. در نهایت از کاربرد سوپر جاذب در خاکهای سبک با رطوبت ۶۰ درصد بهترین نتیجه رشد و نمو ذرت بدست آمد.

Authors

علی آفتابی

رشته منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری ، دانشگاه ارومیه