بررسی رابطه بین تعهد سازمانی عاطفی و رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی(حمایتی، نوآورانه و بروکراتیک) در اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_101

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

این پژوهش به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی عاطفی و رضایت شغلی کارکنان باتوجه به نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی (حمایتی، نوآورانه و بروکراتیک) در اداره کل امور مالیاتی استان گلستان می پردازد. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ انجام شده است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز، رضایت شغلی مینه سوتا و تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد. حجم جامعه این پژوهش ۵۵۲نفر و حجم نمونه این پژوهش ۲۲۶نفر و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین همه فرضیه های تحقیق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Keywords:

فرهنگ سازمانی , رضایت شغلی , تعهد سازمانی , اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

Authors

محمد حاجیلری

دکتری مدیریت، استادیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد علی آباد کتول

حسین یازرلو

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد علی آباد کتول