بررسی عوامل موثر بر عدم بکارگیری دانش آموختگان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استان تهران در پست های تخصصی و مدیریتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_135

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر عدم بکارگیری دانش آموختگان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استان تهران در پست های تخصصی و مدیریتی، از دیدگاه استادان، مدیران آموزشی و دانش آموختگان شاغلاین رشته ها بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعە آماری آن شامل ۶۵نفر استاد، ۱۲۳نفر مدیر آموزشی و ۶۲نفر از دانش آموخته گان رشتە مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بوده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از یک پرسشنامە بسته پاسخ پژوهشگرساخته(در مقیاس پنج درجه ای) استفاده شده است. روایی سوال های پرسشنامه، توسط متخصصان وپایایی آن به روش آلفای کرانباخ ۰/۹۵، محاسبه شده است. برای تحلیل داده های پژوهش، از روش های آمار توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شده است. طبق یافته های پژوهش، ۴۶/۱ درصد پاسخ دهندگان عوامل فردی، ۵۷/۸ درصد عوامل سازمانی، ۴۹ درصد عوامل اجرایی و ۳۷/۴ عوامل آموزشی را به میزان زیاد و بسیار زیاد، در عدم بکارگیری دانش آموختگان در پست های تخصصی موثر دانسته اند. همچنین تفاوت بین دیدگاه استادان و دانش آموختگان در زمینە عوامل فردی و استادان و مدیران در زمینە عوامل سازمانی معنی دار بوده است.

Keywords:

دانش آموختگان , استان تهران , نظام آموزشی , پست های تخصصی و مدیریتی , مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

Authors

روشنک امینی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: تهران- ورامین- دانشگاه آزاد واحد ورامین