بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_194

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی شرکت در سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان انجام شده است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان بود که تعداد کل آنها ۱۴۰نفر می باشد و بر اساس فرمول مورگان، تعداد ۸۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت چن و گونگ (۲۰۰۹) و فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و عملکرد مالی آلن و میر (۲۰۰۰) استفاده شد. روایی مسئولیت اجتماعی شرکت برابر با ۰/۸۷فرهنگ سازمانی ۰/۸۶و عملکرد مالی نیز ۰/۹۲می باشد. همچنین پایایی مسئولیت اجتماعی شرکت برابر با ۰/۷۹فرهنگ سازمانی برابر با ۰/۸۹و عملکرد مالی نیز برابر با ۰/۸۷می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی سازمان صنعت معدن وتجارت جنوب کرمان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

Authors

معظمه سیدی

کارشناسی ارشد M.A رشته مدیریت، گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان