ارزیابی و انتخاب روش تامین منابع مالی برای طرح های زیربنایی با رویکرد مدل برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_446

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

بسیاری از کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه و تامین منابع مالی مواجه هستند. این کشورها از جمله ایران، برای جبران کمبود منابع مالی مورد نیاز خود، نیازمند جلب سرمایه های خارجی هستند. هدف از این پژوهش "ارزیابی و گزینه یابی روش های تامین منابع مالی خارجی وبانک جهانی برای طرح های زیربنایی با رویکرد مدل برنامه ریزی آرمانی" و جامعه آماری در پژوهش حاضر شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و در مورد تجزیه و تحلیل داده ها برای رتبه بندی از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و این پژوهش از روش توصیفی برای توصیف داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق هم از طریق نرم افزار Expert choice و تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

Authors

عبدالحسین کرمپور

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سعید زارع

دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

علی زارعی

دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران