بررسی تاب آوری معیشتی و راهبردهای مناطق روستایی در معرض خطر بحران خشکسالی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF05_012

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

بحران ها رویدادهایی هستند که موجب بروز اختلال در کارکرد طبیعی جامعه و دور شدن افراد و گروه ها از نظام برنامه ریزیشان میشوند. امروزه تاب آوری، به منزله ی یکی از سنجه های موثر در فرآیند مدیریت بحران، رویکردی اجتماع محور برای ارتقای آمادگی در مواجهه با مخاطرات محیطی محسوب میشود. از این رو جوامع در تلاش هستند با افزایش تاب آوری در مواجهه با بحران، آسیب پذیری را کاهش دهند. افزایش تاب آوری ساکنان در معرض بحران خشکسالی و تنوع راهبردهای معیشتی، به تدریج به ابزاری موثر برای مقابله با بلایا تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاب آوری معیشتی و راهبردهای مناطق روستایی در معرض خطر بحران خشکسالی و با نوع روش توصیفی- تحلیلی از نظر هدف کاربردی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه رابطه ای بین تاب آوری معیشتی و راهبردهای روستاییان در مواجهه با بحران خشکسالی وجود دارد؟ نتایج نشان میدهد، تاب آوری معیشتیبر راهبردهای روستاییان مناطق در معرض خطر بحران خشکسالی تاثیر مثبت دارد.

Authors

الهه شهابی

استادیار دانشگاه شهید با هنر کرمان

علی ملاحسینی

استادیار دانشگاه شهید با هنر کرمان

مجید صالحی بادجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان