بررسی برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی در بازیکنان نیمه حرفه ای فوتسال

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCONF07_130

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

زمینه وهدف: پژوهش های مختلف نشان داده که زندگی به علت بی تحرکی، بستری تهاجمی را برای بروز برخی از عوامل خطرزای قلبی و عروقی محیا می کند. از این رو راهکارهای مختلفی جهت پیشگیری و بهبود این عوامل خطرزا از طرف محققین ارئه می شود که از جمله فعالیت های ورزشی است. این پژوهش نیز با هدف «بررسی برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی بازیکنان نیمه حرفه ای فوتسال پس از یک جلسه تمرین» نگاشته شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع جزو تحقیقات کاربردی بوده که از نوع توصیفی و علی پس از وقوع است که بخشی از آن به صورت میدانی و بخشی به صورت آزمایشگاهی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان سالم شهرستان میاندواب که به صورت نیمه حرفه ای به فعالیت ورزشی فوتسال مشغول می باشند را تشکیل می دهد که از این تعداد ۱۰ نفر واجد شرایط که همگی غیر سیگاری و از نظر سن، قد و وزن و شرایط جسمانی تقریبا مشابه بودند و از هیچ دارویی استفاده نمی کردند به صورت در دسترس انتخاب شدند. در ابتدا برگه رضایت نامه، پرسشنامه های دموگرافیک، پزشکی و امادگی جسمانی توسط کلیه افراد تکمیل و سپس هر آزمودنی با در دست داشتن برگه آزمون مربوط به خود جهت اندازه گیری به ایستگاه مربوط مراجعه و اطلاعات مربوط به سن، قد، وزن و دور کمر تمام افراد ثبت شد. همچنین جهت اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی از آزمودنی ها خواسته شده بود که تا دو روز قبل از خون گیری فعالیت جسمی سنگینی انجام ندهند و پس از ۱۲ ساعت ناشتایی در محل سالن ورزشی مذکور جهت انجام خون گیری حاضر شوند. با استفاده از سوزن های و نوجکت از ورید بازویی آزمودنی ها در حالت نشسته ۵ cc خون گرفته شد. همچنین بلافاصله بعد از مسابقه خون گیری دوم و ۳۰ دقیقه پس از مسابقه خون گیری سوم انجام شد. در این پژوهش ابتدا نرمال بودن داده ها از طریق ازمون شپیرو ویلک و ازمون کلموگروف - اسمیرنف تعیین شد. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها برای مقایسه داده های پیش از آزمون و پس از آزمون و ۳۰ دقیقه پس از آزمون، از آزمون آماری T استیودنت استفاده شد.یافته ها: افراد شرکت کننده دارای میانگین قد ۹.۲±۱۷۷.۶ وزن ۱۴.۶±۷۲.۸ سن ۳.۷±۲۲.۳ و دور کمر ۱۲.۹±۸۰.۷ بودند. نتایج آزمون T در مقایسه میزان تری گلیسیرید، کلسترول CRP,LDL,HDL در سطح P<۰.۰۵ در پیش آزمون و پس از آزمون و ۳۰ دقیقه پس از آزمون اختلاف معناداری نشان ندادو نتیجه گیری: در نهایت می توان جنین نتیجه گرفت که یک جلسه شرکت در مسابقه یا تمرین فوتسال بر برخی عوامل خطرزای قلبی مانند تری گلیسرید، کلسترول CRP,LDL,HDL خون بازیکنان نیمه حرفه ای فوتسال تاثیر معناداری ندارد.

Keywords:

عوامل خطرزای قلبی - عروقی , تری گلیسرید , کلسترول CRP , LDL , HDL

Authors

محمدرضا فلاح

سروان نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی