بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مداوم از دستگاه های هوشمند پوشیدنی ورزشی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_012

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

این پژوهش با استفاده از مدل مطالعه بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مداوم از دستگاه های هوشمند پوشیدنی ورزشی رامورد هدف قرار داده است تا مشخص شود که چه عواملی منجر به ترغیب افراد در استفاده از وسایل هوشمند پوشیدنی ورزشیمی شود.این پژوهش بررسی پیشرانه ای موثر بر ترغیب افراد به استفاده مداوم از دستگاه های هوشمند پوشیدنی ورزشی هدف قرار گرفتهاست. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهش های انجام شده، عوامل موثر بر قصد استفاده مداوم از دستگاه های هوشمندپوشیدنی ورزشی استخراج شده و بر مبنای آنها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را افرادی درایران که ساعت هوشمند داشته اند تشکیل دادهاند که تعداد ۲۳۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده هابا تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. نتایجتجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که باور و عوامل تکنولوژی بر رفتار استفاده واقعی و همچنین رفتار استفاده واقعی بر امیدبه بهبود سلامت و در نهایت امید به بهبود سلامت بر قصد استفاده مداوم تاثیر میگذارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برایافرادی که به دنبال تهیه دستگاه های هوشمند پوشیدنی ورزشی در کشور هستند را فراهم می کند تا با درک این عوامل، بتواننداز کاربردهای دستگاه های هوشمند پوشیدنی در راستای افزایش سلامت خود استفاده نمایند.

Keywords:

دستگاه های پوشیدنی مراقبت بهداشتی , تجربه کاربر , عوامل تکنولوژی , عوامل اجتماعی , دانش

Authors

نیما اسکندرافشار

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران

افشین پورغلام محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران

حامد حیدری

استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران