بررسی رابطه سبک تفکر مدیران مدارس و استراتژی مدرسه با نقش تعدیل گرفرهنگ سازمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_039

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

با توجه به اهمیت نقش سبک تفکر مدیران مدارس در شکل دهی راهبرد و استراتژی مدرسه جهت ایجاد فرهنگ سازمانی هدفمندکه زمینه ساز نظم و انضباط کاری و استراتژی منسجم است، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سبک تفکر مدیران مدارس واستراتژی مدرسه با نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی انجام پذیرفت . روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت توصیفی و از نوعهمبستگی بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان چابهار به تعداد ۳۹۵ نفر تعیین شد که حجمنمونه آن با استفاده از فرمول کوکران ۱۹۵ نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد سب کتفکر، فرهنگ سازمانی و ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک بود که پایایی آنها در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۷۹،۰/۷۹، ۰/۹۵ محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق بین سبک تفکر مدیران مالی بر فرهنگ سازمانی آنان تاثیر مستقیم و معنی داری وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق تاثیر معناداری بین سبک تفکر مدیران مدارسبر استراتژی مدرسه وجود داشت. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین فرهنگ سازمان ی بر استراتژ ی مدرسه تاثیر مستقیم ومعنی داری وجود دارد و پژوهش های مشابه ای در این زمینه یا با متغیرهای مشابه نمایانگر تاثیر مستقیم دو متغیر فو ق بوده اند؛و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که فرهنگ سازمانی در تاثیر سبک تفکر مدیران مدارس بر استراتژی مدرسه نقش واسطه ایمثبت ایفا می کند.

Authors

نازنین مرادیان

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، اداره آموزشوپرورش، سیستان و بلوچستان، عشایر

اعظم مومن کهخا

کارشناسی علوم تربیتی، اداره آموزشوپرورش، سیستان و بلوچستان، شهرستان دشت یاری

ام البنین علی صوفی

کارشناسی علوم تربیتی، اداره آموزش وپرورش، سیستان و بلوچستان، عشایر

هانیه حافظی نژاد

کارشناسی آموزش ابتدایی، اداره آموزشوپرورش، سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر