رابطه ی بین رهبری امنیت مدار و اعتماد به مدیر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_044

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین سبک رهبری امنیت مدار مدیران با اعتماد به مدیر از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان رزن در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۱ بود. جامعه آماری پژوهش کلیه ی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان رزن به تعداد ۳۶۵ نفر بود که از این تعداد ۱۹۱ نفر ( ۱۲۱ نفر زن و ۷۰ نفر مرد) بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه ی آماری مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از دوپرسشنامه ی استاندارد سبک رهبری امنیت مدار کومب ۲۰۱۱ و اعتماد به مدیر هوی، گیج و تارتر ۲۰۰۶ استفاده گردید.برای تعیین روایی پرسشنامه ها، از رو ش روایی محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها نیز ضریب آلفای کرونباخ به کار گرفته شد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه های رهبری امنیت مدار و اعتماد به مدیر به ترتیب ۰/۹۶ و ۰/۸۲ محاسبه گردید. به منظور تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش از آزمون t محاسبه گردید. به منظور تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش از آزمون t تک گروهی نشان داد میانگین استفاده از سبک رهبری امنیت مدار توسط مدیران مدارس ابتدایی شهرستان رزن بالاتر از سطح متوسط ( ۳) بود. همچنین r=۰/۷۷۲ رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که از بین مولفه های سبک اعتماد معلمان به مدیران مدارس بالاتر از سطح متوسط (۳) بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک رهبری امنیت مدار و اعتماد به مدیر از دیدگاه معلمان به مدیر مدرسه را داشتند.

Authors

سید احمد حسینی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

سیروس قنبری

استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران