تاثیر معنویت سازمانی بر تاب آوری سازمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_114

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف با بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر تاب آوری سازمانی در شرکت داروسازی اکسیر بروجرد انجام شدهاست. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعهآماری این پژوهش، ۱۱۵ نفر از کارکنانی که درقسمت ستادی واحد شرکت داروسازی اکسیر فعالیت دارند می باشد براساسجدول نمونه گیری مورگان ۸۸ نفر می باشد که روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است برای گردآوری داده ها از روشکتابخانه ای ، روش میدانی وابزار پرسشنامه های معنویت سازمانی میلیمن و همکاران ۲۰۰۳ ، تاب آوری سازمانی پرایاگو همکاران ۲۰۱۸ استفاده شده است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری از جمله آزمون کلموگروف اسمیرینوف و با بهره گیری با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که معنویت سازمانی و مولفه های آن بر تاب آوری سازمانی در شرکت داروسازی اکسیر بروجرد تاثیردارد. بر اساس یافته هامی توان گفت داشتن حس معنویت با افزایش تاب آوری در محل کار مرتبط است و موجب کاهش آسیب پذیری و تاثیریکه ناملایمات در محل کار بر فرد می گذارد، می شود. در واقع یکی از منابع اصلی تاب آوری معنویت است.

Keywords:

معنویت سازمانی , تاب آوری سازمانی , شرکت داروسازی اکسیر بروجرد

Authors

یاسر کاووسی

کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی- رفتار سازمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران