شناسایی و اولویت بندی ابعاد مدل رفتار خودتوسعه ای منابع انسانی بر نظام ارزشیاسلام در دانشگاه سیستان و بلوچستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_177

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

رفتار خودتوسع های شامل رفتارهای داوطلبانه کارکنان به منظور بهبود دانش، مهارتها وتوانایی هایشان می باشد. رفتار خودتوسع های، منجر به رشد یادگیری مجموع جدیدی از مهارت ها به منظور توسعه دامنه مشارکت در سازمان می شود. به ویژه دردانشگاه ها که مراکز علمی کشور و بنیان فناوری و نوآوری کشور هستند از اهمیت زیادی برخوردار است. از انجایی که کشورایران بر پا یه اخلاقیات اسلامی م ی باشد، اصول اخلاقی اسلام ی م ی تواند بر رشد رفتار خودتوسعهای منابع انسان ی کمک کند.بنابراین هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی ابعاد مدل رفتار خودتوسعه ای بر نظام ارزشی اسلام در دانشگاهسیستان و بلوچستان می باشد. در این راستا سعی شده تا با استفاده از روش های توصیفی همچون توزیع پرسشنامه ای که بامطالعه پیشینه و مطالعات کتابخانه ای طراحی شده به شناسا یی مولفه ها و متغیرهای مدل پرداخته شود. مدل بدست آمده بااستفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی آزمون گردید و روابط بین متغیرهای مدل موردبررسی قرار گرفت. آزمون های مورد استفاده در این روش از جمله سنجش ضرایب پایا یی و روایی ، ضریب مسیر، مقدار معنیداری و ضریب تی و ... می باشند . در نهایت با استفاده از ازمون فریدمن سه مولفه بدست آمده رتبه بندی شدند. طبق نتایجبدست آمده مهمترین مولفه ها به ترتیب عبارتند از: عوامل ساختاری با رتبه ۲.۶۲ ، اخلاق اسلامی با رتبه ۱.۷۱ و در نهایتارزش های کاری با رتبه ۱.۶۷ مهم ترین مولفه های مدل رفتار خود توسعه منابع انسانی مبتنی بر نظام ارزشی اسلام می باشند

Keywords:

رفتار خودتوسعه ای , رفتار خودتوسعه ای منابع انسانی , نظام ارزشی اسلام , دانشگاه سیستان و بلوچستان

Authors

آسیه حسنی بجد

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

عبدالمجید ایمانی

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستا ن