ارزیابی اثر مولفه های مدیریت دولتی بر پیشبرد سیستماتیک اهداف در بانککشاورزی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_179

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

زیربنای اساسی ظهور مطالعه مدیریت، تلاش برای استنتاج اصول علمی بوده که میتواند اعمال مدیران را، به موازاتی که درپی طراحی یا اصلاح ساختارهای سازمانی هستند، راهنمایی کند. با توجه به اهمیت مدیریت دولتی در زیربنای اصلی هراین مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی مولفه های مدیریت دولتی بر پیشبرد سیستماتیک اهداف در بانک کشاورزی ˛ سازمانمی باشد. پژوهش حاضر برمبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی از نوع میدانی است.این پژوهش در شعب بانک کشاورزی استان لرستان انجام گرفته است. کلیه مدیران و کارکنان رسمی شعب بانک کشاورزی دراستان لرستان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند که تعداد آنها ۲۷۶ نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران۱۶۱ نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی انتخاب شده و پرسشنامه های: مدیریت دولتی (فرجاد و همکاران، ۲۰۱۵ ) و پیشبرد سیستماتیک هدف (محقق ساخته) بین آنها توزیع شد. این پژوهش توسط نرم افزار spss ۲۴ و lisrel نسخه ۸/۸ اجرا و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های مدیریت دولتی ازجمله: تمرکززدایی و مدیریت گرایی بر پیشبرد سیستماتیک اهداف در بانک کشاورزی تاثیر دارد.

Authors

سید علی رشیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، ایران

داوود خدادادیان

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود ایران