شناسایی تاثیرگذاری پیاده سازی سیستم جامع بر بهبود عملکرد رشد و یادگیری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_240

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

شناسایی تاثیرگذاری پیاده سازی سیستم جامع بر بهبود عملکرد رشد و یادگیری در شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان وبلوچستان. در تحقیق حاضر برای گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیق از روش مطالعاتکتابخانه ای استفاده شده است. بدین منظور از کتب و مقالات موحود در کتابخانه ها و مقالات موجود در اینترنت و پایگاه هایاطلاعات و همچنین پایان نامه های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق, استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه پرسنلشرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان می باشند. که با توجه به اینکه تمام پرسنل با سیستم جامع آشنایی ندارند,محقق در نمونه گیری به سراغ افرادی که دانش لازم از سیستم جامع را دارند رفته است. بنابراین از روش نمونه گیری قضاوتیاستفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون های انجام شده فرضیه تحقیق تایید شد و مشخص گردید که سیستم جامع بر منظررشد و یادگیری تاثیر گذار بوده و این تاثیر گذاری در جهت بهبود وضعیت فرآیندهای داخلی شرکت توزیع نیروی برق سیستانو بلوچستان گردیده است

Keywords:

سیستم جامع , عملکرد , منظر رشد و یادگیری

Authors

سیدفاضل حسینی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، ایران مدیر دفتر نظارت بر برق روستایی شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

علی طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی , دانشگاه هاتف ، زاهدان، ایران معاون شعبه بیمه تعاون استان سیستان و بلوچستان

مریم طاهری

کارشناسی روانشناسی , دانشگاه پیام نور ، زاهدان، ایران آموزگار ابتدایی