بررسی تاثیر رفتار خود توسعه ای کارکنان بر رضایت مشتریان با نقش میانجی نشاط سازمانی در بانک مسکن زاهدان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME09_112

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار خود توسعه ای کارکنان بر رضایت مشتریان با نقش میانجی نشاط سازمانی در بانک مسکن زاهدان میباشد روش تحقیق همبستگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک مسکن زاهدان در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ به تعداد نامحدود است. نمونه آماری بر اساس جدول مور رگان شامل ۳۸۵ مشتری که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش سه پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (۲۰۰۷)، و رضایت مشتری صوفی و همکاران (۱۳۹۲) و رفتار خود توسه ای احمدی و همکاران (۱۳۹۶) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که این مقدار برای پرسشنامه رفتار خود توسعه ای ۰/۷۷ ، نشاط سازمانی ۰/۸۰ و رضایت مشتریان ۰/۸۳ به دست آمد که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد رفتار خود توسعه ای کارکنان بررضایت مشتریان با نقش میانجی نشاط سازمانی در بانک مسکن زاهدان تاثیر دارد.

Authors

علیرضا سرگلزایی

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد زاهدان ایران

محبوبه توحیدی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد زاهدان، دانشگاه آزاداسلامی ، ایران