ارزیابی عملکرد تامین کننده در شبکه زنجیره تامین پایدار-تاب آور با استفاده از AHP (مطالعه موردی: کارخانه لاستیک سازی دنا)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_127

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

امروزه در دنیای رقابتی ، انتخاب تامین کننده فرآینده پیچیدهای است که نشان می دهد چگونه سازمانها تامین کنندگان استراتژیک را با هدف افزایش مزیت های رقابتی خود انتخاب می کنند. در این تحقیق مسئله انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن همزمان شاخص های پایدار و تاب آور، توسط یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) در شرکت لاستیک سازی دنا در استان فارس موردمطالعه قرار گرفته است . جهت گردآوری اطلاعات و دریافت نظرات خبرگان از پرسشنامه های مقایسات زوجی در AHP استفاده گردید و محاسبات لازم توسط نرم افزارهای اکسپرت چویس انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش ، معیارهای قابلیت طراحی سبز، انعطاف پذیری و چابکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی تامین کنندگان در شرکت لاستیک سازی دنا می باشند که به ترتیب اوزان ۱۲۹,۰، ۱۲۴,۰ و ۱۲۰,۰ را کسب کردند. همچنین از بین تامین کنندگان مورد بررسی تامین کننده شماره ۲ با بهترین عملکرد در رتبه نخست قرار گرفت .

Authors

مهناز زارعی

استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

مجید اعرابی

استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

سیدعلی موسوی

دانشجو کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران