تاثیر مولفه های برون سازمانی حکمرانی خوب شهری بر کیفیت زندگی شهروندان از دیدگاه شهروندان استان آذربایجان شرقی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_296

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

زمینه : اگر هدف غایی دولتهای ملی و محلی را افزایش کیفیت زندگی شهروندان بدانیم ، بخش مهمی از آن تا حدود زیادی تحت تاثیر تصمیمات دولت مرکزی قرار می گیرد. به نظر می رسد در کشورهایی که فاقد دولت محلی بوده و دولت مرکزی در امور محلی نیز مداخله می کند، این تاثیر گذاری بیشتر نیز باشد. همین مسئله ، توجه به آثار دولت مرکزی بر کیفیت زندگی محلی را به حوزه موضوعی مهمی برای پژوهش بدل کرده است .هدف : این پزوهش ، با هدف تعیین تاثیر مولفه های برون سازمانی حکمرانی خوب شهری بر کیفیت زندگی شهری ، از دیدگاه شهروندان استان آذربایجان شرقی انجام شده است .روش : این پژوهش برآن است که از طریق تجزیه و تحلیل دادههای مربوطه ، بررسی تحلیل تاثیر مولفه های برون سازمانی حکمرانی خوب شهری بر کیفیت زندگی شهروندان از دیدگاه شهروندان استان آذربایجان شرقی بپردازد. بر این مبنا این پژوهش ، یک پژوهش کاربردی است . از طرفی چون در این پژوهش وضعیت موجود مورد توجه می باشد و نظرات شهروندان به کمک دادههای به دست آمده از پرسشنامه مورد تحلیل واقع شده، برحسب گردآوری دادهها از نوع پژوهشات توصیفی -پیمایشی است و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن یک پژوهش تحلیلی محسوب می شود. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به ارزیابی فرضیات پژوهش پرداخته شده است .یافته : حاکی بر این امر است که مولفه های برون سازمانی حکمرانی خوب شهری بر کیفیت زندگی شهروندان استان آذربایجان شرقی تاثیر مثبت و معناداری دارد.نتیجه گیری : شهر هایی می توانند کیفیت زندگی بالایی را برای شهروندان به ارمغان بیاورند که در فضای مطلوبی از نظر قانونگرایی ، اجماع گرایی ، مشارکت قرار گرفته باشند

Authors

حسین عظیم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کارمالی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

رستم قره داغی

استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران