ارتباط بین آمادگی جسمانی سازمانی با مقاصد رفتاری و موفقیت شغلی کارکنان پلیس شهر تبریز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_508

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی سازمانی با موفقیت شغلی و مقاصد رفتاری کارکنان پلیس شهر تبریز انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی – همبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه تحقیق را کارکنان پلیس شهر تبریز تشکیل می دهند. بدلیل عدم امکان دسترسی به جامعه تحقیق، حجم نمونه به روش تصادفی ساده و تعداد ۲۵۵ نفر تعیین شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ها رندسیپ موفقیت شغلی و مقاصد رفتاری چین لو همراه ویژگیهای فردی است. روائی، صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید حوزه مدیریت ورزشی بررسی و تایید گردید. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. که به ترتیب ۰/۶)، (۰/۸۱ بدست آمد. برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین آمادگی جسمانی سازمانی با موفقیت شغلی و مقاصد رفتاری (وفاداری، نگرش و سرمایه گذاری) کارکنان پلیس ارتباط مثبت و معنا داری وجوددارد. همچنین براساس آزمون فریدمن بالاترین الویت در ارتباط بامتغیر آمادگی جسمانی به ترتیب الویت مقاصد رفتاری سرمایه گذاری، مقاصد رفتاری نگرش ومقاصد رفتاری وفاداری می باشد. براساس نتایج آزمون فریدمن، بین الویت بندی عوامل موثربرموفقیت شغلی کارکنان پلیس شهرتبریز رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

Authors

سیدیوسف حاجی اصغری

استادیار گروه مدیریت ،واحد میانه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، میانه ، ایران

مهدی ادیبان فر

دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ، واحد میانه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، میانه ، ایران