برآورد پارامترهای هیدرولیکی لایه های آبدار با روش ژئو الکتریک (مطالعه موردی: دشت چهاردولی، استان کردستان )

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HYDTR-2-1_007

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1401

Abstract:

آگاهی از پارامترهای هیدرولیکی لایه های آب دار برای مدیریت و توسعه منابع آب زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. روش ژئوالکتریک یکی از جدیدترین روش هایی است که با هزینه کم و دقت قابل قبول می تواند نقش مهمی را در تعیین این پارامترها ایفا کند. در تحقیق حاضر ۱۰۰ سونداژ الکتریکی قائم با آرایش شلومبرژه به منظور تعیین وضعیت دشت چهاردولی واقع در استان کردستان برداشت گردید. مجموعه اطلاعات پمپاژ (آزمون افت پله ای) با مراجعه به شرکت آب منطقه ای کردستان گردآوری شده و جهت تعیین ضرایب هیدرولیکی مورد تحلیل قرار گرفت. ۲۹ سونداژ الکتریکی با توجه به موقعیتشان برای تعیین ضرایب هیدرولیکی آبخوان دشت مورد مطالعه انتخاب گردید. پس از تفسیر سونداژها به کمک نرم افزار IPI۲Win (v۳.۱.۲) ضخامت و مقاومت الکتریکی لایه های زیرسطحی، همچنین مقاومت عرضی و مقاومت عرضی اصلاح شده تعیین شد. برآورد ضرایب هیدرولیکی به روش ژئوالکتریک بر اساس محاسباتی است که سینگال و نیواس ارائه کرده اند، محاسباتی که از مقاومت عرضی اصلاح شده بهره می گیرد. بررسی های انجام شده نشان دادند که مقادیر () در دشت چهاردولی در ۳ ناحیه مستقل مقادیر ثابتی دارند. نتایج به دست آمده از روش ژئوالکتریک با نتایج روش افت پله ای مقایسه گردید. نتایج آزمون t-test نشان می دهد قابلیت انتقال در دو روش ژئوالکتریک و افت پله ای، تفاوت معنی داری نداشته است. رابطه همبستگی که بین ضریب قابلیت انتقال و مقاومت عرضی اصلاح شده به دست آمد نشان دهنده صحت آزمایش ها در این دشت و همچنین تاییدی بر مطالعات قبلی سینگال و نیواس می باشد.

Authors

عبدالله طاهری تیزرو

دانشیار،گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

شهرام عابدینی

کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

مرتضی کمالی

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان