ارزیابی کارایی الگوریتم های رقابت استعماری و ژنتیک در تخمین پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت بستان آباد)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HYDTR-2-2_005

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1401

Abstract:

الگوریتم رقابت استعماری یک الگوریتم بهینه سازی جدید می باشد و در مقایسه با سایر الگوریتم های مختلف بهینه سازی توانایی بهینه سازی هم تراز و یا حتی بالاتر را در مسائل مختلف بهینه سازی داراست. تخمین نسبت جذب سدیم و غلظت کلر به عنوان نمونه ای از پارامتر های کیفی آب زیرزمینی بسیار پرهزینه و زمان بر ازاندازه گیری شوری آب می باشد. جهت استفاده از مدل پیشنهادی یک کد عددی طراحی شد و الگوریتم رقابت استعماری ضرایب وزنی داده های ورودی از تابع پیشنهادی را محاسبه نمود. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم رقابت استعماری مقدار میانگین مربع در نمونه تست برای SAR و غلظت کلر به ترتیب ۰.۰۰۹۱۲و ۰.۰۰۷۹۰ می باشد. هم چنین مقادیر ضریب هم بستگی در مرحله صحت سنجی نیز برای SAR و کلر به ترتیب ۰.۹۸۰و ۰.۹۸۶ بوده است. این مطالعه بر اساس نمونه های جمع آوری شده از آب زیرزمینی دشت بستان آباد انجام گرفته و قابل تعمیم برای سایر مناطق می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق در مقایسه با نتایج روش الگوریتم ژنتیک، بیانگر قدرت، همگرایی و سرعت بسیار بالای روش پیشنهادی در این پژوهش را به اثبات می رساند.

Authors

سمیه امامی

کارشناسی ارشد، گرایش سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

محمد همتی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

هادی اورنقی

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.