ارزیابی روش های درون یابی در تخمین سطح آب زمینی (مطالعه موردی: دشت سرخون)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HYDTR-2-2_007

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1401

Abstract:

آب زیرزمینی از مهم ترین منابع تامین آب می باشد و تعیین سطح آب زیرزمینی یکی از موارد مهم در مدیریت منابع آب است. با استفاده از روش­های درون­یابی می توان سطح آب زیرزمینی را در هر نقطه آبخوان تخمین زد. در این مطالعه، سه روش درون یابی شامل IDW، اسپیلاین، کریجینگ معمولی و زیر مدل های کروی و نمائی برای تعیین سطح آب زیرزمینی دشت سرخون استان هرمزگان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مقایسه روش­ها نشان داد که روش کریجینگ معمولی کروی با ریشه میانگین مربعات خطا (m ۲/۱۳= RMSE) و میانگین خطای مطلق (m۵/۸=MAE)، بهترین روش جهت درون­یابی سطح آب زیرزمینی دشت سرخون می باشد. روش وزن دهی معکوس فاصله IDW با کمترین R۲ و بیشترین RMSE و MAE نامناسب­ترین مدل درون­یابی سطح آب در دشت سرخون بود. با این حال تفاوت معنی­داری بین نتایج به دست آمده از چهار روش مورد بررسی مشاهده نشد. نتایج پهنه بندی سطح آب زیرزمینی دشت سرخون با استفاده از روش کریجینگ معمولی کروی نشان داد که سطح آب زیرزمینی در شرق دشت پایین تر از غرب آن می باشد.

Keywords:

Authors

محمد نکوآمال کرمانی

دانشجوی دکتری مهندسی آب، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان هرمزگان

رسول میرعباسی نجف آبادی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد