مقایسه مدل های شبکه عصبی موجک و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HYDTR-2-2_008

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1401

Abstract:

در مطالعات آب های زیرزمینی، تغییرات سطح ایستابی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش جهت پیش بینی سطح آب های زیرزمینی دشت نورآباد واقع در استان لرستان از شبکه عصبی موجک استفاده شد و نتایج آن با روش شبکه عصبی مصنوعی مقایسه گردید. پارامترهای بارندگی، دما، دبی جریان و تراز سطح ایستابی در دوره زمانیماه قبل به عنوان ورودی و تراز سطح ایستابی در دوره موردنظربه عنوان خروجی مدل ها در مقیاس زمانی ماهانه در طی دوره آماری (۱۳۸۰-۱۳۹۱) انتخاب گردید. معیارهای ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب نش ساتکلیف برای ارزیابی و نیز مقایسه عملکرد مدل ها مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد دو مدل مورداستفاده با دقت قابل قبولی توانسته به تخمین  تراز سطح ایستابی بپردازد، لیکن ازلحاظ دقت، مدل شبکه عصبی موجک با بیشترین ضریب همبستگی (۰/۹۲۰)، کمترین ریشه میانگین مربعات خطا(۰/۰۷۴m)، میانگین قدر مطلق خطا (۰/۰۴۸m) و نیز معیار نش ساتکلیف(۰/۸۳۵) در مرحله صحت سنجی انتخاب شد. درمجموع نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی موجک توانایی بالایی در تخمین مقادیر کمینه و بیشینه تراز سطح ایستابی دارد.

Authors

حمیدرضا باباعلی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

رضا دهقانی

دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه لرستان