بررسی فرآورده های مهندسی شده چوبی (چوب توده ای) در ساخت و ساز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEIS02_092

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

در این تحقیق ارزش افزوده یا اثرات منفی ساخت و ساز با محصولات چوبی مهندسی شده یا توده های چوبی ساختمانی را در مقایسه با ساخت و ساز سنتی در کارگاه های ساختمانی را بررسی میکند. بدین جهت، پروژه مورد مطالعه از چوب مهندسی شده را مستند کرده و داده های هزینه و زمان را برای هر مورد ساخته شده از نظر سه ذینفع پروژه شامل طراح، پیمانکار عمومی، و سازنده چوب آلات مهندسی شده، جمع آوری شده است. این داده ها با داده های هزینه ساخت و عملکرد زمانی ارائه شده توسط یک شرکت تخمین هزینه معتبر منتشر شده، برای انواع ساختمانهایی با اندازه مشابه و همتا مقایسه شد. این مطالعه نشان داد که ساخت و ساز با چوبهای مهندسی شده در مقایسه با ساخت و ساز سنتی در کارگاه، هزینه پروژه را بهبود میبخشد. علاوه بر مقایسه کمی، یک پروتکل نظرسنجی از فرصتهای کیفی و چالشهای مرتبط با ساخت و ساز با محصولات مهندسی شده چوبی از ذینفعان پروژه درخواست شد. این منجر به تجزیه و تحلیل درسهای مکرر آموخته شده و بهترین شیوه ها برای اجرای پروژه های با فرآورده های چوبی مهندسی شده گردید تا توسط ذینفعان مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

اصغر انوری

مربی گروه عمران دانشکده فنی مهندسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه.