ارزیابی کیفی آب چاه های تامین کننده آب شرب شهر گرگان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI24_107

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

این تحقیق بمنظور بررسی کیفیت آب چاه های تامین کننده آب شرب شهر گرگان برای مصرف شرب انجام شد. در این پژوهش از نتایج یک دوره آنالیز شیمیایی مربوط به ۶۳ حلقه چاه استفاده شد. برای طبقه بندی آب برای شرب، ابتدا پارامترهای شیمیایی با دستورالعملهای سازمان بهداشت جهانی((WHO مقایسه شد. در مرحله بعد برخی از پارامترهای مهم در بخش شرب نظیر کل مواد جامد محلول، سختی کل، غلظت یون کلرید با استانداردهای موجود مقایسه و تاثیر آنها بر سلامت انسان بحث شد. براساس تجمع نمونه ها در دیاگرامهای مثلثی آنیون و کاتیون غالب آب زیرزمینی به ترتیب بیکربنات و کلسیم میباشد. باتوجه به اینکه بخش وسیعی از ارتفاعات دشت مورد مطالعه را سنگهای آهکی دربر میگیرد. غالب بودن یونهای کلسیم و بیکربنات بدیهی میباشد. همچنین باتوجه به متوسط غلظت یونهای اصلی در آب، میتوان نتیجه گرفت که تیپ غالب آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه به احتمال فراوان، بیکربنات کلسیک میباشد. مقایسه پارامترهای شیمیایی با دستورالعمل WHO نشان داد که هیچ کدام از پارامترها از حد مجاز تجاوز نمیکند. مقایسه TDS و کلرید نمونه ها با دیگر استانداردهای موجود نشان داد تنها یک نمونه جزء آبهای لب شور بوده و مناسب شرب نمیباشد. براساس میزان سختی، آب زیرزمینی دشت مورد مطالعه جزء آبهای با سختی بالا طبقه بندی میشود. باتوجه به دیاگرام شولر، کیفیت آب دشت مورد مطالعه در رده خوب قرار میگیرد.

Authors

حسن مازنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس

مجتبی قره محمودلو

استادیارگروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس

نادر جندقی

استادیارگروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس

مصطفی رقیمی

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

علی حشمت پور

استادیارگروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس