تعیین روایی و همسانی درونی آزمون شاخص راه رفتن پویا بر روی بیماران مبتلا به پارکینسون

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 174

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PRSMCONF01_045

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

این آزمون از نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا نسخه) هشت موردی شاموی کوک و همکاران (۱۹۹۷) استفاده شد. جهت تایید روایی سازه نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن ،پویا ۲۰ بیمار مرد مبتلا به پارکینسون با و بدون سابقه (افتادن) با دامنه سنی ۵۰ ۷۰ سال در شهر قزوین به صورت تصادفی انتخاب شدند ابتدا با استفاده از روش باز ،ترجمه نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا توسط یک متخصص روان شناسی ورزش ترجمه و سپس ترجمه فارسی توسط یک متخصص آموزش زبان انگلیسی به انگلیسی برگردان شد. در نهایت با مقایسه دو متن انگلیسی متن اصلی و متن به دست آمده از ترجمه فارسی به انگلیسی اصلاحات لازم انجام و فرم نهایی نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا تهیه گردید روشهای آماری مورد استفاده شده شامل آمار توصیفی و استنباطی بود از آمار توصیفی برای محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی و ترسیم نمودارها و از روش تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری برای تایید روایی سازه مقیاس استفاده شد. همسانی درونی پرسشنامه از طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. شاخصهای برازندگی برای بیماران مبتلا به پارکینسون %۹۷۲ به دست آمد که بیانگر روایی مطلوب نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا میباشد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا در بیماران پارکینسونی با و بدون سابقه (افتادن ابزاری روا میباشد که میتوان از آن در محیطهای بالینی درمانی و ،پژوهشی برای شناسایی بیماران پارکینسونی که در معرض خطر زمین خوردن هستند، استفاده کرد

Keywords:

روایی , همسانی درونی , شاخص راه رفتن پویا , پارکینسون

Authors

نگار آزارشی

عضو گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ،مرکزی ،ایران تهران

سهیل حاجی موسایی

دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی- یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ایران تهران