بررسی ارتباط بین شیوه چیدمان در فروشگاه با رفتار پس از خرید مشتریان فروشگاه های کالاهای ورزشی شهر تبریز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PRSMCONF01_049

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شیوه چیدمان کالا با رفتار پس از خرید مشتریان فروشگاه های کالاهای ورزشی شهر تبریز انجام شده است. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان فروشگاه های کالاهای ورزشی شهر تبریز در سال ۱۳۹۷ است که تعداد آنها نامشخص است. تعداد ۳۰۰ نفر از مشتریان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های شیوه چیدمان، و رفتار پس از خرید می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید اساتید متخصص مدیریت ورزشی رسید و پایایی درونی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های پیشبرد فروش و رفتار پس از خرید به ترتیب ۹۱/۰ و ۷۸/۰ به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی( جداول فراوانی، درصد میانگین و انحراف معیار) استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های کولموگروف اسمیرنف و اسپیرمن استفاده شد. و نتایج بدست آمده نشان داد که بین شیوه چیدمان با رفتار پس از خرید مصرف کننده (رضایت مندی، بازاریابی رابطه مند) رابطه مثبت و قوی وجود دارد .

Keywords:

شیوه چیدمان , رفتار پس از خرید , فروشگاه های کالاهای ورزشی

Authors

بهروز طالبی اقدم

کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران