تاثیر کاربرد پس از برداشت ملاتونین بر کیفیت تغذیه ای و عمر انبارمانی فرم تازه بریده قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 153

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FOODRE-32-3_007

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1401

Abstract:

هدف: لذا آزمایشی به منظور بررسی اثر تیمار پس از برداشت ملاتونین بر عمر انبارمانی و کیفیت تغذیه ای قارچ تکمه ای تازه بریده، اجرا شد. روش کار: این آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی در سه تکرار با چهار غلظت (۱، ۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میکرومولار) ملاتونین به همراه تیمار شاهد صورت گرفت. پس از انجام تیمارها قارچ ها در ظروف بسته بندی قرار گرفته و در سردخانه در دمای ۴ درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی ۵±۹۰ درصد نگهداری شدند. نمونه برداری از قارچ ها در روزهای صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ روز پس از تیمار انجام شد. نمونه های گرفته شده برای اندازه گیری برخی از صفات مورفولوژیکی و بیو شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت ۱۰ میکرومولار ملاتونین تاثیر بیشتری در کاهش قهوه ای شدن قارچ تکمه ای تازه بریده نسبت به سایر غلظت های ملاتونین داشت. کاهش نشت یونی و تجمع مالون دی آلدهید در قارچ های تکمه ای تازه بریده تیمار شده با غلطت ۱۰ میکرومولار ملاتونین مشاهده شد که سبب افزایش پایداری غشا و کاهش از دست دهی وزن در این قارچ ها شد. فعالیت بالای آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در قارچ های تیمار شده با ملاتونین ۱۰ میکرومولار سبب افزایش تجمع ترکیبات فنولی شد که با کاهش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و کاهش قهوه ای شدن قارچ همراه بود. افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و مهار رادیکال DPPH در قارچ های تکمه ای تازه بریده تیمار شده با ملاتونین ۱۰ میکرومولار مشاهده گردید که همراه با افزایش معنی دار تجمع اسید آسکوربیک در این قارچ ها بود. نتیجه گیری نهایی: به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که ملاتونین به عنوان یک روش ایمن و موثر می-تواند در افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت تغذیه ای قارچ تکمه ای تازه بریده به صورت پس از برداشت مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

رحیم نقشی بند حسنی

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

آیدین شکاری

گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

مرتضی سلیمانی اقدم

گروه علوم باغبانی دانشگاه بین اللمللی، قزوین

مهدی رضایی

موسسه نهال و بذر کرج

عباسعلی جنتی زاده

گروه علوم باغبانی دانشگه بین اللمللی قزوین