ارزیابی میزان اثر بخشی دوره آموزشی ماده ۲۸ در ارتقاء نگرش، آگاهی و توانایی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 158

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RESRBT-6-22_006

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش، و توانایی حاصل از برگزاری دوره برای دانشجویان ماده ۲۸ در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. در این تحقیق از روش توصیفی – پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق ۱۲۹ نفری از دانشجویان جذب شده از طریق ماده ۲۸ در رشته های آموزش ابتدایی و متوسطه دانشگاه فرهنگیان استان فارس (واحد شهید رجایی) بوده اند که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ۳ پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن توسط محققین تعیین گردید. حداکثر نمره ای که فرد می تواند از پرسشنامه آگاهی، نگرش و توانایی حاصل از برگزاری دوره بگیرد به ترتیب ۱۲۵ ،۴۵ و ۳۵ است. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین نگرش دانشجویان ۱۱/۴± ۴۲/۸۸ بود که بیانگر نگرش در حد متوسط دانشجویان نسبت به برگزاری دوره است. میانگین آگاهی دانشجویان ۵۲/۴±۲۹ بود که بیانگر آگاهی خوب دانشجویان است. میانگین توانایی حاصل از برگزاری دوره در دانشجویان ۶۸/۴± ۹۵/۲۶ بود که بیانگر ایجاد توانایی در حد متوسط دانشجویان است. با توجه به یافته های پژوهش، ارتقای نگرش و توانایی دانشجویان ماده ۲۸ در طول برگزاری دوره دانشگاهی و بعد از آن بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

Authors

حسین فراست

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

غلامحسین روشن

عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.