بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و قابلیت مقایسه صورت های مالی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 159

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBC04_004

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی می پردازد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل حداقل مربعات معمولی (GLS)است. قلمرو مکانی پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن طی دوره ۶ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۴) و به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد (۱۵۸ شرکت) انتخاب شد. داده های مورد نیاز در این پژوهش از صورتهای مالی منتشر شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس از طریق نرم افزار رهاورد نوین گردآوری شد. همچنین برای طبقه بندی داده ها از نرم افزار اکسل و نرم افزار ایویوز جهت تخمین مدلها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات گردآوری شده از مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

Keywords:

کیفیت گزارشگری مالی , قابلیت مقایسه صورتهای مالی , بازار بورس اوراق بهادار تهران

Authors

مجتبی حاجی اکبری سهی

کارشناسی ارشد رشته حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هشت بهشت، اصفهان

محسن رحیمی دستجردی

استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هشت بهشت، اصفهان