مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری (منطقه مورد مطالعه: منطقه ۶ شهرداری تهران)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-39-3_008

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

Abstract:

این مقاله سعی دارد با توجه به اهمیت مسائل بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در پارک های شهری، در قالب مدیریت یکپارچه به دنبال سنجش وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پارک های شهری منطقه ۶ تهران، چارچوب سنجش وضعیت این عوامل را در پارک های شهری مهیا و زمینه ارتقای کیفیت آن ها و استفاده مثبت در تجارب بعدی را فراهم کند. در این راستا بر اساس نتایج حاصل از انتظارهای شهروندان و خدمات شهرداری در قالب روش برنامه ریزی QFD و مقایسه تطبیقی نتایج با تحلیل وضع پارک های تحت مطالعه به تدوین مدل ویژه سنجش وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری می پردازد. برای بالاتربردن سطح اعتبار نتایج معیارهای رده بندی، از خروجی روش AHP و پیمایشی دلفی برگرفته شد. بر مبنای مدل سنجش به دست آمده از روش پرسشنامه ای برای دریافت نظرهای شهروندان در مورد وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تعدادی از پارک های منطقه ۶ شهرداری تهران، استفاده و نتایج آن به کمک نرم افزار آماری Spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مبین آن است که میزان رضامندی معیارهای بهداشتی پارک های تحت مطالعه با ۲/۴۸ درصد از میزان رضامندی معیار های ایمنی آن ها با ۹/۵۲ درصد کمتر و از میزان رضامندی معیار های محیط زیستی آن ها با ۴/۴۲ درصد بیشتر است. همچنین، معیارهای وضعیت سطل زباله در پارک ها، تابلوهای راهنما و هشدار دهنده و دفع آب های سطحی و فاضلاب، به ترتیب در سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست با ۸/۳۲، ۲/۳۶ و ۷/۲۶ درصد، کمترین میزان رضامندی را به خود اختصاص داده اند.

Authors

مرتضی دیناروندی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

حمید رضا جعفری

استاد گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

اسماعیل صالحی

دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

احمدرضا یاوری

دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

حمید تاسا

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران