بررسی بهینه سازی منابع مالی در شهرداری ها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_092

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

یکی از بزرگ ترین چالش های شهری کمبود خدمات و زیرساختهای اولیه است .ازاین رو به دنبال گسترش شهرنشینی؛ تامینمسکن، خدمات و زیرساخت های شهری به معضلی بزرگ برای دولتها تبدیل شده است . مانعی که در این زمینه بر سر راهشهرداریهاست، کمبود سطح درآمد نسبت به هزینه های آن هاست (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، ۱۳۹۰ ). لذا گسترششهرنشینی به همراه افزایش تقاضا برای خدمات شهر، بیش ازپیش ضرورت توجه همهجانبه به ارتقای مدیریت شهری کارا و بهبودارائه خدمات به شهروندان را نمایان می سازد. امروزه شهرداریها به عنوان یکی از دولت های محلی وظایف گسترده ای در جهت ادارهامور و خدمات شهری بر عهده دارند. از سویی یکی از وظایف مهم مدیریت شهری تصمیمگیری است لذا نیل به این هدف درگرواخذ تصمیمات مناسب و کاهش خطا درروند تصمیم گیری و اجراستکنیک های برنامه ریزی با داشتن قابلیت بالا در حل وفرمول بندی مسائل می توانند مدیران را در تصمیم گیری یاری دهند. ازآنجایی که عمده هدف مدیریت شهری بهبود و ارتقایخدماترسانی به شهروندان به منظور افزایش رضایتمندی آن هاست لذا برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع موجود وشناسایی و افزایش منابع مالی مستمر و پایدار ضروری است.

Authors

شایا شایگان

کارشناسی حسابداری، مدیر برنامه و بودجه، شهرداری مرکزی بیرجند