بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت مالی: مطالعه موردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 726

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI04_029

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

عصر سرمایه فکری و هوش می باشد .اکنون شرکت ها بر پایه مهارت ها و استعداد کارکنان خود با هم رقابت می کنند و می دانند که با جذب و نگهداشت بهترین و با استعداد ترین کارکنان شرکت میتواند به بالا ترین جایگاه برسد و نیروی انسانی مهم ترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب میشود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت مالی میباشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از حیث جمعآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران به تعداد۱۳۵ نفر میباشند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۰۰ نفر تعیین شده است.روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوایی و پایایی با ازمون الفای کرونباخ بررسی و تایید شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS استفاده شده است. نتایج یافتهها نشان میدهد که مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد و مدیریت مالی تاثیر دارد.همچنین مدیریت استعداد بر مدیریت منابع انسانی و جانشین پروری نیروی انسانی مستعد بر مدیریت مالی تاثیر دارد.

Keywords:

مدیریت استعداد , جانشین پروری نیروی انسانی مستعد , مدیریت منابع انسانی , مدیریت مالی

Authors

غزاله قر بانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران

بردیا بهنیا

استادیار گروه مدیریت دانشگاه روزبهان، ساری، ایران