CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت مالی: مطالعه موردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

عنوان مقاله: بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت مالی: مطالعه موردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران
شناسه ملی مقاله: NCMEI04_029
منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

غزاله قر بانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران
بردیا بهنیا - استادیار گروه مدیریت دانشگاه روزبهان، ساری، ایران

خلاصه مقاله:
عصر سرمایه فکری و هوش می باشد .اکنون شرکت ها بر پایه مهارت ها و استعداد کارکنان خود با هم رقابت می کنند و می دانند که با جذب و نگهداشت بهترین و با استعداد ترین کارکنان شرکت میتواند به بالا ترین جایگاه برسد و نیروی انسانی مهم ترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب میشود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت مالی میباشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از حیث جمعآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران به تعداد۱۳۵ نفر میباشند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۰۰ نفر تعیین شده است.روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوایی و پایایی با ازمون الفای کرونباخ بررسی و تایید شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS استفاده شده است. نتایج یافتهها نشان میدهد که مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد و مدیریت مالی تاثیر دارد.همچنین مدیریت استعداد بر مدیریت منابع انسانی و جانشین پروری نیروی انسانی مستعد بر مدیریت مالی تاثیر دارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت استعداد، جانشین پروری نیروی انسانی مستعد، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1579834/