اثر اسپین و میدان الکتریکی بر خواص الکترونی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 125

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NANOCDSTS01_029

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

مهندسی گاف انرژی در این پژوهش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. اعمال میدان الکتریکی و جفت شدگی اسپین-مدارتاثیر خود را بر باز شدن گاف انرژی می گذارند. با استفاده از شبیه ساز ATK ، نمونه ها آماده و ساختار نواری آنها بر طبقتئوری تابعی چگالی و تابع غیرتعادلی گرین مورد آنالیز و سنجش قرار گرفت.

Authors

مریم خراشادی زاده

گروه فیزیک دانشگاه بیرجند، بیرجند