مقایسه بازشناسی هیجانات چهره و نظریه ذهن در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی و وسواسی اجباری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 141

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC03_034

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

مقدمه: شناخت اجتماعی، که نسبتا مستقل از دیگر وجود شناخت است، به عملکرد ذهنی در تعاملات اجتماعی و نقش خود و دیگران در بافت اجتماع اشاره دارد. پژوهش حاضر جهت مقایسه بازشناسی هیجانات چهره و نظریه ذهن در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی و وسواسی اجباری انجام شد. مواد و روشها: طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. بدین منظور، ۲۰ فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر،۲۰ فرد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و ۲۰ فرد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهرگان شهر مشهد انتخاب شدند. جهت جمع آوری و ارزشیابی داده ها از مصاحبه بالینی و آزمون تشخیص هیجانات چهره اکمن (۲۰۰۳)، آزمون پیشرفته نظریه ذهن (۲۰۰۱) استفاده شد. برای مقایسه سه گروه از لحاظ بازشناسی هیجانات چهره و نظریه ذهن از آزمون آنالیز واریانس مانوا استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مولفه بازشناسی هیجانات چهره و نظریه ذهن بین هر سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد .(p<۰.۰۵) گروه افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نسبت به گروه وسواس و افسردگی از میزان بازشناسی هیجانی چهره و نظریه ذهن بیشتری و همچنین، افراد مبتلا به اختلال وسواس از گروه افسردگی در این دو متغیر عملکرد مطلوبتری داشتند .(p<۰.۰۵) نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشاندهنده عملکرد بهتر در گروه افراد مبتلا به اضطراب فراگیر نسبت به گروه وسواس وعملکرد مطلوب تر گروه وسواس نسبت به افسرده بود. بنابراین پیشنهاد می شود درمانگران در درمان افراد با اختلالات اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی و وسواسی اجباری، بازشناسی هیجان و نظریه ذهن را مورد توجه قرار دهند.

Authors

سمانه حیدرپور

کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران

سیدایمان قطب

دکترای روانشناسی، استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران