روش نوین درمان بیماری انسداد مزمن ریوی((COPD ناشی از کرونا و بررسی اثربخشی ترکیبی آمینوفیلین، سفتریاکسون، برم هگزین هیدروکلرایدو مداخله روانشناختی مبتنی بر اعتمادسازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 431

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC03_035

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

یکی از بیماریهایی که در قرن حاضر شیوع پیدا کرده بیماری کووید-۱۹ بوده که یک بیماری حاد تنفسی محسوب میشود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی دارودرمانی ترکیبی و مداخله روانشناختی مبتنی بر اعتمادسازی بر علائم انسداد مزمن ریوی بیماران مبتلا به کرونا صورت گرفت. جامعه پژوهش حاضر، بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شهر تبریز در سال ۱۳۹۸-۱۴۰۱ بود (N=۱۱۵۰۰) که از این تعداد، ۴۰۰ زن و مرد مبتلا ۲۰۰) نفر در هر گروه) به شیوه در دسترس انتخاب و از نظر شدت علائم بالینی (تب، سرفه، تنگی نفس) و انسداد مزمن ریوی مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت تشخیص بیماری کرونا، از گزارشات علائم بالینی، تست طبی PCR و CT اسکن ریه استفاده شد. به منظور کاهش اضطراب، در مورد کلیه بیماران پروتکل مداخله روانشناختی مبتنی بر اعتمادسازی در چهار جلسه بکار گرفته شد. سپس،۱۰۰ نفر از بیماران مبتلا دریافت کننده آمینوفیلین (Aminophylline)، ۱۰۰ نفر دریافت کننده سفتریاکسون (Ceftriaxone)، ۱۰۰ نفر دریافت کننده برمهگزین هیدروکلراید (Bromhexine) و ۱۰۰ نفر، این سه دارو را بصورت ترکیبی دریافت کردند. نتایج حاصل از CT اسکن ریوی و تست طبی PCR نشان داد که شدت علائم بالینی و انسداد مزمن ریوی در گروه دریافت کننده آمینوفیلین کمتر از سفتریاکسون و برم هگزین هیدروکلراید و در گروه دریافتکننده ترکیب این سه دارو کمتر از تمامی گروه ها است. مبتنی بر این یافته ها میتوان نتیجه گرفت که اولین گام در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به کرونا اعتمادسازی بوده، از طرفی ترکیب سه داروی فوق میتواند بعنوان یک روش درمانی اثربخش در کاهش علائم بالینی این بیماران در نظرگرفته شود.

Authors

بهزاد نیک زاد

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه پژوهشی علوم زیستی اعصاب (نوروبیوساینس)- مرکز تحقیقات علوم و فناوری زیستی دانشگاه تبریز

نعیمه ماشینچی عباسی

دکتری علوم اعصاب شناختی و پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تبریز- گروه پژوهشی علوم زیستی اعصاب (نوروبیوساینس)-مرکز تحقیقات علوم و فناوری زیستی دانشگاه تبریز

تورج هاشمی

استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

زهرا شعبان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز