رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با سبک های حل مساله در بین مادران کودکان اوتیسم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC03_036

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با سبکهای حل مساله در بین مادران کودکان اوتیسم در شهر کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ است.صورت گرفته است. با توجه به فرضیه های مورد نظر این تحقیق از روش تحقیق توصیفی همبستگی و با توجه به هدف کاربردی سود جسته است. جامعه پژوهش حاضر شامل همه مادران کودکان اوتیسم شهر کرمانشاه است که از میان آنها تعداد ۳۸۴ نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. در راستای بررسی فرضیه های پژوهش از پرسشنامه-های نسخه کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (Neo-FFI)، مقیاس تنظیم شناختی هیجان( گارنفسکی، کراج و اسپین،هوون،(۲۰۰۱ ، پرسشنامه حل مساله هپنز و پترسن (۱۹۹۵ ) (SPI) استفاده شد اطلاعات بدست آمده ابتدا مورد تحلیل توصیفی و استنباطی و سپس فرضیات با استفاده از نرمافزار SPSS بررسی شدند. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین عامل بزرگ شخصیت و سبک های حل مساله وجود دارد و نیز نتایج ضریب همبستگی نشان داد. رابطه معناداری بین سبک های حل مساله با پنج عامل بزرگ شخصیت وجود دارد.

Keywords:

پنج عامل بزرگ شخصیت , سبکهای حل مساله , اوتیسم

Authors

زهرا نجفی

کارشناسی ارشد رواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه