بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب منطقه معدنی گل گهر سیرجان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELAW02_130

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

Abstract:

در مطالعه حاضر به بررسی کیفی و طبقه بندی شیمیایی نمونه های آب در اطراف سد باطله معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان پرداخته شده است . در این مقاله به ارزیابی کیفی آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی آب این منطقه توسط نمودارهای گرافیکی از قبیل نمودارهای ویلکوکس ، شولر و پایپر پرداخته شده است . بدین منظور تعداد ۸ نمونه آب در فصل تر و خشک از منابع آب منطقه برداشت شده و پارامترهای هیدروژئوشیمیایی ، شامل کاتیون ها و آنیون های اصلی ، اسیدیته ((pH، هدایت الکتریکی (EC) و کل ذرات جامد معلق (TDS) آنها مورد آنالیز قرار گرفت . با استفاده از نرم افزار RockWorksنمودار های مرتبط رسم گردید. نتایج داده های پایپر نشان داد که آب منطقه در هر دو فصل تر و خشک به آب های شورمزه نزدیک می باشد. همچنین مقادیر TDS در هر دو فصل تر و خشک بیشتر ازppm ۱۱۰۰۰ می باشد که نشان دهنده شوری بالای آب است . بر اساس نمودار ویلکوکس آب با شوری و سدیم بسیار بالا طبقه بندی می شود که برای کشاورزی اصلا مناسب نیست . با توجه به نمودار شولر آب این منطقه به جز آب خام، از نظر TH و Mg نیز در محدوده کاملا نامطبوع و غیرقابل شرب قرار دارد . از طرفی آب خام این معدن دارای کلر بالایی می باشد ولی سایر یون های موجود در آب خام در محدوده خوب تا متوسط قرار دارند.

Authors

سیدمرتضی موسوی راد

گروه محیط زیست ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ، کرمان

محبوب صفاری

گروه محیط زیست ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ، کرمان