بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه ی ورامین

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESI-29-2_009

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1401

Abstract:

شته ی معمولی گندم،Schizaphis graminum Rondani ، یکی از شته های زیان آور غلات منطقه ی ورامین می باشد. در این تحقیق ویژگی های زیستی این شته در آزمایشگاه در دمای ۱ ± ۲۰ درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی ۸۰-۷۰ درصد و دوره ی نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی بررسی شد. برای این منظور، شته ی معمولی گندم با استفاده از قفس های برگ روی شش رقم گندم مهدوی، کویر، نیک نژاد، طبسی، آزادی و قدس پرورش داده شد و مدت زمان رشد پوره ها، میزان تلفات، طول عمر و باروری آن ها به طور روزانه ثبت و نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت آن محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تلفات پوره ها روی ارقام گندم رایج در منطقه ی ورامین در حد درصد تلفات پوره ها روی ارقام گندم حساس می باشد. همچنین شته ها روی هر شش رقم مورد آزمایش طول عمر نسبتا بالایی داشته و طول دوره ی پورگی آن ها تاحدودی کوتاه بود. کمترین میزان باروری شته ی معمولی گندم روی رقم کویر به دست آمد و دو رقم طبسی و مهدوی با دارا بودن بیشترین مقدار، با آن تفاوت معنی دار نشان دادند (۰۱/۰P<). محاسبه ی پارامتر نرخ ذاتی افزایش جمعیت نشان داد که ارقام گندم رایج در منطقه ی ورامین نسبت به شته ی معمولی گندم حساس می باشند، زیرا جمعیت شته روی این ارقام با نرخ تصاعدی ثابت ۳۱۰/۰-۲۵۲/۰ ماده به ازای هر ماده در روز رشد می کند و در صورت وجود شرایط مساعد و در غیاب دشمنان طبیعی می تواند به سرعت افزایش یابد. نتایج نشان داد که سه رقم نیک نژاد، طبسی و قدس مناسب ترین رقم های مورد آزمایش برای رشد جمعیت شته ی معمولی گندم بودند. همچنین شته روی رقم کویر کمترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت و بیشترین طول مدت زمان دو برابر شدن جمعیت را داشت که به دلیل پایین بودن باروری و طول دوره ی پورگی بیشتر شته روی این رقم بود. بنابراین در صورت گسترش کشت رقم کویر در منطقه ی ورامین، جمعیت شته ی معمولی گندم به احتمال زیاد افزایش نخواهد یافت.

Keywords:

شته ی معمولی گندم , Schizaphis graminum , نرخ ذاتی افزایش جمعیت , نرخ متناهی افزایش جمعیت , پتانسیل رشد جمعیت