بررسی سکوت سازمانی و ابعاد آن بر فرهنگ سازمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_082

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند همچنین بسیاری از سازمان ها به این معمای آشکار پی برده اند که بیشتر کارکنان، حقایق را در ارتباط با مسائل و مشکالت سازمانی می دانند ولی جرات بیان این حقایق را ندارند. در واقع سکوت سازمانی یک فرآیند غیرکارآمد است که تمام تلاش های سازمانی را از بین می برد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر فرهنگ سازمانی است. پرسشنامه تحقیقحال حاضر توسط نمونه در دسترس جامعه کارکنان شرکت خشکبار خوش شانس امیر که در زمینه صادرات و واردات خشکبار فعالیت دارند تکمیل شد. مطالعه حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از ۴۰ نفر کارمندان شرکت خشک بار امیر بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده که برای سنجش ابعاد سکوت سازمانی از پرسشنامه ۱۵ گویه ای ون داین و همکاران (۲۰۰۳) استفاده شده است. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه استاندارد دنیسون (۲۰۰۰) استفاده شده است. که روایایی آن توسط اساتید تایید شده است و برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار spss بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های انتخاب شده سکوت سازمانی از میانگین بالایی برخوردار است و فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی تاثیر گذار است، همچنین مولفه سکوت مطیع و سکوت تدافعی بر روی فرهنگ سازمانی تاثیر ندارند. اما سکوت نوع دوستانه بر روی فرهنگ سازمانی تاثیر دارند.

Authors

سید محمد جواد قوامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مهدی ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران