بررسی ارتباط بین فرهنگ و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش کارکنان کتابخانه های عمومی استان فارس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_113

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش میان کارکنان کتابخانه های عمومی استان فارس درسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بوده است . این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی استان فارس به تعداد ۱۹۵ نفر بوده اند، برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد، حجم نمونه مورد مطالعه در ابتدا ۱۲۵ نفر بوده اما با توجه به مدرک تحصیلی به روش هدفمند، به ۷۴ نفرتقلیل یافت . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی با پایایی ۰/۷۹، یادگیری سازمانی با پایایی ۰/۸۵، مدیریت دانش با پایایی ۰/۹۶ بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است . نتایج حاصله نشان داد که: بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد . بین ابعاد یادگیری سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

Authors

عمران احمدی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه شیراز؛ شیراز؛ ایران

ابراهیم امامی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران