بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطە آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_151

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

گستره سبک های رهبری و مدیریتی که طی سالیان متمادی توسط بسیاری از متفکران و دانشگاهیان پیشنهاد شده است.از طرفی سازمان ها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی باید ضعف ها و قوت های فرهنگی را شناسایی و به اصلاح آنان بپردازند.از این رو هدف این پژوهش بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطە آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران است.این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر تهران بود که ۱۱۸۰۰نفر است که نمونه به صورت تصادفی طبقه ای از بین کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران انتخاب شده است. داده ها از طریق پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن( ۲۵گویه) و پرسشنامە فرهنگ سازمانی دنیسون(۳۶ گویه)گرداوری شده است. پایایی این پرسشنامه ها با(آلفای کرونباخ) محاسبه شده، که برای پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن(۰/۸۶) و پرسشنامە فرهنگ سازمانی دنیسون ۰/۹۱به تایید رسیده است. بر اساس یافته های این پژوهش بین سبک رهبری لیکرت(عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت)در سطح معنی داری ( p = ۰/۰۰۰ < ۰.۰۱) با ارتقاء فرهنگ سازمانی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد. میتوان نتیجه گرفت که سبک رهبری لیکرت با چهار مولفە (عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت) سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی، افزایش انگیزه و کارایی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی می شود.

Keywords:

رهبری , سبک رهبری , سبک رهبری لیکرت , فرهنگ سازمانی , شرکت های دانش بنیان صنعتی

Authors

سعید شاهرحمانی

کارشناسی ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

اشکان هدایی

دانشجوی دکترا،گروه مهندسی، دانشگاه فنی حرفه ای، تهران، ایران

محمد جواد حیدری آبروان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران