بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی کارکنان واحد تعمیرات پالایشگاه کنگان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_168

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی بود. روش پژوهش ازنوع پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی بود، که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان واحد تعمیرات پالایشگاه نهم کنگان بود. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد نوآوری و فرهنگ سازمانی بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار Pls تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی با ضریب مسیر بر نوآوری سازمانی کارکنان واحد تعمیرات پالایشگاه نهم کنگان، تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

Authors

سید حسین موسوی

کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، گرایش استراتژیک، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران