اثرات هشت هفته تمرین استقامتی و زیره سبز بر نیم رخ لیپیدی در بانوان جوان غیرفعال دارای اضافه وزن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 359

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNAS01_037

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1401

Abstract:

علاوه بر مصرف دارو و فعالیت بدنی منظم، مصرف برخی از مکمل های گیاهی برای درمان و پیشگیری از برخی بیماری ها و همچنین بهبود سطح چربیهای خون افزایش یافته است. زیره سبز کاهش دهنده قند خون، چربی و کلسترول سرم است. زیره سبز, اثرات کاهشی بر غلظت های سرمی گلوکز و نیمرخ لیپیدی و هم چنین توده چربی بدن داشته و باعث تعدیل نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی می شود.پژوهش نیمه تجربی و کاربردی حاضر با طرح پژوهشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و با هدف تعیین و مقایسه اثرات تعاملی اجرای هشتهفته تمرین استقامتی با و بدون مصرف مکمل زیره سبز بر نیمرخ لیپیدی در بانوان دانشجوی جوان غیر فعال دارای اضافه وزن که به صورت نمونه گیریدر دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه (کنترل, تمرین استقامتی, مکمل زیره سبز و تمرین استقامتی همراه با مکمل زیره سبز) گزینششدند؛ اجرا شد. تمرینات استقامتی فزاینده با شدت متوسط پنجاه تا هفتاد و پنج درصد حداکثر ضربان قلب، به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه شصت دقیقه ای اجرا شد. گروه زیره سبز دو عدد کپسول نرم ۲۲ میلی گرم بر اساس وجود حداقل ۱۲/۵ میلی گرم زیره در هر کپسول را به صورت روزانه پس از صرف صبحانه و شام مصرف کردند.تفاوت میانگین های متغیرهای تری گلیسرید, لیپوپروتئین کم چگال کلسترول, لیپوپروتئین پرچگال کلسترول و کلسترول تام در بین گروه های پژوهشیکنترل, تمرین استقامتی, مکمل زیره سبز و ترکیب آن ها معنی دار نبود. در تمامی متغیرها, اثرات اجرای تمرین استقامتی در تعدیل متغیرهای مورد نظرپژوهش مطلوب تر و مناسب تر از مصرف زیره سبز بوده است. اجرای تمرین ورزشی استقامتی طولانی سبب افزایش توانایی در استفاده بیشتر از اسیدهایچرب در دسترس شده که این فرایند منجر به افزایش کارایی متابولیکی و اکسیداسیون بهتر منابع چربی برای تولید انرژی میشوند.

Authors

سید امین تیموری

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, واحد دامغان, دانشگاه آزاد اسلامی, دامغان, سمنان, ایران.

طاهره باقرپور

استادیار, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, واحد دامغان, دانشگاه آزاد اسلامی, دامغان, سمنان, ایران

نعمت الله نعمتی

دانشیار, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, واحد دامغان, دانشگاه آزاد اسلامی, دامغان, سمنان, ایران.

اردشیر ظفری

استادیار فیزیولوژی ورزش, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, دانشکده علوم انسانی و هنر, واحد زنجان, دانشگاه آزاد اسلامی, زنجان, ایران.