ارزیابی پتانسیل توسعه گردشگری منطقه حفاظت شده بدر و پریشان با استفاده از روشSWOT

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TGES13_012

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1401

Abstract:

برخی از تضادهای بین حفاظت و توسعه در مناطق حفاظت شده در دستیابی به این موضوع است که آیا می توان منابع طبیعی را به طور منطقی محافظت و استفاده کرد. که هسته اصلی آن هماهنگی ارتباط بین مردم و منابع طبیعی است که عمدتا با تهدیدات متعدد ناشی از عوامل انسانی روبرو هستند. منطقه حفاظت شده بدر و پریشان با توجه به ویژگی های محیطی منحصر بفردش ، می تواند با برنامه ریزی علمی و مدیریت اصولی به یکی از مناطق گردشگری مهم در سطح منطقه تبدیل گردد. این تحقیق بر اساس هدف ، کاربردی توسعه ای است و بر اساس ماهیت و روش ، تحقیقی توصیفی تحلیلی می باشد. با استفاده از اطلاعات بدست آمده به بررسی جاذبه ها، تنگناها، امکانات ، تسهیلات و وضعیت گردشگری و تاثیر آن در توسعه منطقه مورد نظر پرداخته شد و راهبردهای مناسب توسعه گردشگری بر اساس تحلیل های صورت گرفته در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان ارائه شد سپس برای تکمیل اطلاعات بدست آمده و مشارکتی کردن برنامهریزی آتی به وسیله پرسشنامه از مردم، گردشگران، کارشناسان و مسئولان نظر خواهی شد. در ادامه جهت بهره مندی بیشتر از نظرات و ابتکارات خبرگان و کارشناسان از تکنیک دلفی استفاده شده و هم عوامل تاثیر گذار وزن دهی شدند. مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی برای گردشگری منطقه حفاظت شده بدر و پریشان در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی در هر یک از گروههای مردم ، ۲,۲۴،گردشگران ۲,۳۱، ،کارشناسان۲,۳۷ و مسئولان ۲,۱۱ بوده و میانگین امتیاز نهایی چهار گروه مشارکت ۲,۲۵ شده است که این عدد در مقایسه با میانگین عوامل خارجی بیانگر قوت عوامل داخلی گردشکری در منطقه می باشد .مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی برای گردشگری بدر و پریشان در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در هر یک از گروه های مردم ۱,۷۸، ،گردشگران ، ۱,۲۶ ،کارشناسان ، ۲,۰۹ و مسئولان ، ۲,۲۶ بوده است و میانگین امتیاز نهایی چهار گروه مشارکت کننده ۱,۸۴ شده است که این عدد در مقایسه با میانگین عوامل داخلی بیانگراین مسئله است که این منطقه می تواند از قوت ها و فرصت ها برای به حداقلرساندن ضعف ها و تهدیدها استفاده کند.

Keywords:

گردشگری/مناطق حفاظت شده/ بدر و پریشانSOWT /

Authors

ایوب عسکری

علوم و مهندسی محیط زیست، گرایش ارزیابی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان