بازآفرینی بافت های قدیمی در توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: شهر کرکوک)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_372

تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1401

Abstract:

تحقیق حاضر درصدد بررسی ارتباط بازآفرینی شهری با توسعه پایدار شهر کرکوک در کشور عراق است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه از میان نمونه آماری ۳۰۱ نفری کارشناسان و مسئولین مرتبط با موضوع تحقیق جمع آوری و با کاربرد دو نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین با استفاده از مدل معادلات ساختاری پی ال اس به سنجش تاثیر بازآفرینی بافت فرسوده بر توسعه پایدار شهر کرکوک پرداخته شد که بر اساس نتایج بدست آمده، بازآفرینی بافت فرسوده در توسعه پایدار شهر کرکوک تاثیر گذار است. رابطه ابعاد بازآفرینی (اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی) بصورت جداگانه با توسعه پایدار شهر کرکوک از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره بررسی شد. بر این اساس، میزان F در سطح اطمینان ۹۹ درصد و سطح خطای ۰.۰۰۱ معنادار شده است که نشان دهنده ی معناداری و تصادفی نبودن مدل متغیرهای تحقیق است. همچنین ضریب تعیین (R۲) برابر ۰.۴۳۲ است که نشان می دهد مجموعه ی متغیرهای مستقل (چهار بعد مذکور)، ۴۳.۲ درصد از واریانس و تغییرات متغیر وابسته را تبیین و پیش بینی می کنند که مقدار مناسبی است. بر اساس مقادیر Beta، تاثیر کلیه ی متغیرهای مستقل به لحاظ آماری معنادار شده است. به طورکلی می توان گفت میان متغیرهای مستقل (فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست-محیطی) بازآفرینی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد.

Authors

لیلا موسوی دارامرودی

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

عائده عاصی علی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه