نقش حقوق فرهنگی در حفظ و ارتقای صلح و امنیت بین المللی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPCR03_022

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

Abstract:

مطالعات و بررسی های علمی نشان میدهد که صلح و امنیت بین المللی به عنوان آرمان جامعه جهانی و یکی ازاهداف اصلی منشور ملل متحد، همواره مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی و منطقه ای قرار گرفته است. ازاین رو انسان ها به عنوان عناصر تشکیل دهنده دولت – ملت ها، نقش به سزایی در حفظ، پیشبرد و تامین صلح درابعاد بین المللی دارند. بنابراین می توان گفت که مفاهیم حقوق بشر و صلح نه تنها دارای پیوستگی مفهومی بوده، بلکهدر اجرا و عملکرد هم نمیتوان آنها را جدا از هم پنداشت. امروزه با گسترش مفهوم صلح و ارتباط آن با نسل هایاول (حقوق مدنی و سیاسی)، دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، سوم (حق بر توسعه و محیط زیست) وچهارم (حقوق همبستگی) حقوق بشر، پر واضح است که برقراری صلح در سایه حفظ کرامت و شان انسان ها امکانپذیر است. در این میان حقوق فرهنگی که از آن به عنوان حقوق مرتبط با فرهنگ یاد میشود، بخش جدا ناپذیریاز حقوق بشر را تشکیل میدهند که هر فردی فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب و... از آن بهره مند است. بر ایناساس با توجه به نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی موجود و نیز تلاش جوامع برای حفظ میراث فرهنگی و انتقال آن بهنسل های بعد، شناسایی و فراهم کردن ساز و کارهای مناسب جهت بهره مندی عادلانه از حقوق فرهنگی و تحققصلح و امنیت بین المللی ضروری است.

Keywords:

صلح و امنیت بین المللی , حقوق بشر , حقوق فرهنگی

Authors

محمدمعین وطنخواه

کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد

معصومه حقیقی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه قم