تحلیل موانع مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری حوضه نینه رود استان قزوین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWMR-13-26_008

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1401

Abstract:

چکیده مبسوط مقدمه و هدف: مشارکت مردم در طرح های توسعه آبخیز عامل مهمی در موفقیت و یا شکست آنهاست. براین اساس در هر حوضه آبخیز برای اتخاذ تدابیری در راستای رفع موانع مشارکتی مردم، شناسایی عوامل موثر بر ضعف مشارکت مردمی ضروری است. از مهم ترین اقداماتی که می توان در راستای رفع موانع مشارکت جوامع محلی در طرح های آبخیزداری به انجام رساند، شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی عواملی است که باعث ضعف مشارکت آنها در این طرح ها می شود. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ضعف مشارکت جوامع روستایی در طرح های آبخیزداری (انواع عملیات بیولوژیک، مکانیکی، بیومکانیکی و مدیریتی) حوضه نینه رود در استان قزوین است. همچنین مقایسه ای نیز بین دیدگاه کارشناسان و جوامع محلی درباره میزان اهمیت این عوامل انجام شد. مواد و روش ها: حوزه آبخیز نینه رود با مساحت ۱۲۳۳۶ هکتار در ۳۰ کیلومتری شمال شرق قزوین واقع شده است. مطالعات تفصیلی-اجرایی این حوضه در سال ۱۳۸۶ به تصویب کمیته فنی اداره کل منابع­ طبیعی و آبخیزداری استان قزوین رسیده و طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ انواع طرح های بیولوژیک، مکانیکی، بیومکانیکی و مدیریتی در آن اجرا شده است. شناسایی عوامل موثر بر ضعف مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری حوضه نینه رود بر اساس پرسش از کارشناسان و مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و بهره برداران منطقه و نیز مطالعات کتابخانه ای انجام شد. در تحقیق حاضر این عوامل به چهار شاخص اصلی مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی - ترویجی طبقه بندی شدند که دربردارنده ۱۸ زیرشاخص شناسایی شده است. در این پژوهش ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده ها پرسش نامه بود و بر این اساس دو نوع پرسش نامه مقایسات زوجی و طیف لیکرت طراحی و روایی آنها توسط گروه خبرگان تایید شد. برای اطلاع از دیدگاه جوامع محلی درباره میزان اهمیت این عوامل، از بین ۱۳۲۳ سرپرست خانوار موجود در حوضه، مطابق با فرمول کوکران تعداد ۲۹۸ نمونه انتخاب و پرسش نامه ها تکمیل شد. همچنین برای اطلاع از دیدگاه کارشناسان پرسش نامه ها توسط ۱۹ کارشناس خبره تکمیل شد. پایایی پرسش نامه ها توسط آزمون آلفی کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه شاخص ها و زیرشاخص های موثر بر ضعف مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری به ترتیب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و آزمون فریدمن اولویت بندی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که از دیدگاه هر دو گروه خبرگان و مردم شاخص های مدیریتی و اقتصادی از اهمیت بیشتری نسبت به شاخص های اجتماعی و آموزشی-ترویجی در آبخیز نینه رود برخوردارند. نتایج همچنین بیان گر اختلاف نظر دو دیدگاه درباره میزان اهمیت بعضی از زیرشاخص­ ها بود. از دیدگاه کارشناسان زیرشاخص های "عدم تخصیص کامل اعتبارات اجرایی در زمان مقرر" و "اختلافات محلی و قومی" با میانگین رتبه به ترتیب ۱۳/۷۲ و ۷/۰۳، بیشینه و کمینه اهمیت را دارند درحالی که آبخیزنشینان زیرشاخص های "عدم تطابق طرح های پیشنهادی با نیازهای مردم" و "عدم تخصیص کامل اعتبارات اجرایی در زمان مقرر" را با میانگین رتبه به­ ترتیب ۱۴/۹۶ و ۳/۹۸ به ­عنوان زیرشاخص های دارای بیشترین و کمترین اهمیت معرفی نموده اند. همچنین از دیدگاه هر دو گروه سه زیرشاخص شامل عدم طراحی طرح های چندمنظوره، تمرکز قدرت تصمیم گیری در مرکز و عدم به کارگیری نیروی محلی در اجرای طرح ها (اشتغال زایی)، ازجمله مهم ترین زیرشاخص های موثر بر ضعف مشارکت مردم در طرح های آبخیزداری حوضه نینه رود می باشند. نتیجه­ گیری: بطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که دیدگاه کارشناسان و مردم محلی درباره بعضی از موانع مشارکت مردمی یکسان ولی در مواردی دارای اختلافات فاحشی است. بنابراین پیشنهاد می شود برای همگرایی دیدگاه های این دو گروه، تصمیم گیری در خصوص طرح های آبخیزداری بصورت گروهی و با حضور جوامع محلی در سرلوحه برنامه کارشناسان و طراحان طرح های آبخیزداری قرار گیرد.

Authors

جمال مصفایی

Soil Conservation & Watershed Management Research Institute

فرامرز سرفراز

مربی پژوهشی _ مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی قزوین_ سازمان تحقیقات ؛ آموزش و ترویج کشاورزی کشور

امین صالح پور جم

Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

محمودرضا طباطبایی

Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alvandi, A. and V. Sheikh. ۲۰۱۴. The feasibility study on ...
 • Armin, M., J. Mosaffaie, V. Ghorbannia Kheybari and A. Khairi. ...
 • Bagdi, G.L. and R.S. Kurothe. ۲۰۱۴. People’s participation in watershed ...
 • Bagherian, R., A.S. Bahaman, A.S. Asnarulkhadi and A. Shamsuddin. ۲۰۰۹. ...
 • Bagherian, R., M. Goodarzi, M. Sanaei Torqabah and A. Bagherian ...
 • Chitranjan Sharma, C. and S.S. Sisodia. ۲۰۰۸. Peoples’ participation in ...
 • Duram, L.A. and K.G. Brown. ۲۰۱۰. Insights and applications assessing ...
 • Johnson, N., H.M. Ravnborg, O. Westermann and K. Probst. ۲۰۰۲. ...
 • Joybari, J., A. Kavian and J. Mosaffaei. ۲۰۱۶. The effect ...
 • Joybari, J., A. A. Kavian and J. Mosaffaie. ۲۰۱۷. Effect ...
 • Mansourfar, K. ۲۰۰۶. Advanced methods of statistics with computer programs. ...
 • Moghadam, R., Gh. Dinpanah and F. Zand. ۲۰۱۳. Factors influence ...
 • Mosaffaie, J. and A. Salehpour Jam. ۲۰۲۱. Prioritization of factors ...
 • Mosaffaie, J., A. Salehpour Jam, M. R. Tabatabaei and M. ...
 • Mosaffaie, J. and M. R. Ekhtesasi. ۲۰۱۶. Comparison of the ...
 • Mosaffaie, J. and H. Malekinezhad. ۲۰۱۷. Peak flow estimation in ...
 • Mosaffaie, J. and M. Ownegh. ۲۰۱۱. Landslide hazard zonation by ...
 • Mosaffaie, J. and A. Salehpour Jam. ۲۰۲۰. Quantitative analysis of ...
 • Mosaffaie, J., D. Akhzari, S. Rashvand and J. Ataei. ۲۰۱۶. ...
 • Mosaffaie, J., M.R. Ekhtesasi and M. T. Dastorani. ۲۰۱۵. Evaluation ...
 • Mosaffaie, J., M.R. Ekhtesasi and A. Salehpour Jam. ۲۰۱۷. Comparison ...
 • Mosaffaie, J., M.R. Ekhtesasi and A. Salehpour Jam. ۲۰۱۷. Seasonal ...
 • Mosaffaie, J., D. Nikkami and A. SalehPour Jam. ۲۰۱۹. Watershed ...
 • Mosaffaie, J., A. Salehpour Jam and M. Kamali. ۲۰۱۸. Evaluation ...
 • Rashvand, S. and J. Mosaffaie. ۲۰۱۳. Investigation of human population ...
 • Rashvand, S., J. Mosaffaie, M. Darvish and A. Rafiei Emam. ...
 • Salehpour Jam, A., J. Mosaffaie and M. R. Tabatabaei. ۲۰۲۱. ...
 • Salehpour Jam, A., J. Mosaffaie and M. R. Tabatabaei. ۲۰۱۹. ...
 • Salehpour Jam, A., H. Peyrowan, M. R. Tabatabaei, A. Sarreshtehdari ...
 • Salehpour Jam, A., M.R. Tabatabaei, A. Sarreshtehdari and J. Mosaffaie. ...
 • Salehpour Jam, A., R. Fahimeh, A. Sarreshtehdari, J. Mosaffaie and ...
 • Saaty, T. ۱۹۸۰. The Analytical Hierarchy Process. planning, priority, Resource ...
 • Tabatabaei, M.R., A. Salehpour Jam and J. Mosaffaie. ۲۰۲۰. Improvement ...
 • Zarei, M., A. Azmude, H. Amirnezhad and A. Pirnia. ۲۰۱۴. ...
 • نمایش کامل مراجع